NAGRODA PREZYDENTA MIASTA
 
W czerwcu 2014 roku Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rodziny NURT otrzymało nagrodę Prezydenta Wrocławia za organizację Orszaku Trzech Króli oraz za pracę na rzecz szerzenia wartości rodzinnych.
 
W rezultacie przeprowadzonej w kwietniu 2014 roku ewaluacji zewnętrznej Przedszkole ZDRÓJ otrzymało najwyższe oceny, plasując się w czołówce przedszkoli na Dolnym Śląsku!  
 
 

CZYM JEST EWALUACJA ZEWNĘTRZNA?

 

Ewaluacja zewnętrzna polega na zebraniu przez zespół wizytatorów z Kuratorium Oświaty obiektywnych informacji na temat jakości pracy placówki oświatowej w celu oceny, w jakim stopniu spełnia ona wymogi określone przez państwo. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdefiniowało w sumie dwanaście wymagań dotyczących różnych obszarów pracy przedszkoli (proces dydaktyczny, współpraca z rodzicami, organizacja pracy, itd.), które placówka może spełniać na poziomie od E do A, przy czym ocena:

E – oznacza niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole;

D – oznacza podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole;

C – średni stopień;

B – wysoki stopień;

A – oznacza bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 

JAK PRZEBIEGŁA EWALUACJA W "ZDROJU"?

 

W naszym Przedszkolu ewaluacja zewnętrzna została przeprowadzona w kwietniu bieżącego roku przez dwuosobowy zespół wizytatorów Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Dotyczyła ona oceny poziomu spełnienia trzech z dwunastu wymagań określonych przez MEN. 

 

Prace ewaluacyjne trwały dwa tygodnie. Wizytatorzy przeprowadzili wywiady z rodzicami, z nauczycielami, z pracownikami niepedagogicznymi, z przedstawicielami instytucji współpracujących z przedszkolem (Stowarzyszenie NURT, Akademia Familijna, Orszak Trzech Króli) oraz z dyrekcją szkoły. Zbierali informacje o pracy naszej placówki na podstawie wyników anonimowych ankiet skierowanych do rodziców i nauczycieli. Ewaluatorzy obserwowali także sposób prowadzenia zajęć przez nauczycieli w każdej z grup przedszkolnych oraz przeprowadzili krótkie rozmowy z dziećmi.

 

Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania placówki. 

 

WYNIKI EWALUACJI "ZDROJU"

 

W naszym Przedszkolu ewaluacją objęte zostały trzy wymagania, z których wywiązujemy się wręcz celująco, na co wskazują otrzymane oceny: 

 

ewaluacja.png

Warto podkreślić, że ocena A, którą otrzymaliśmy na dwóch badanych obszarach, jest – z uwagi na bardzo wyostrzone kryteria – przyznawana stosunkowo rzadko. Wizytatorzy nie mają możliwości przyznania tej oceny samodzielnie – muszą wystąpić o jej przyznanie do Kuratora Oświaty! Wizytatorzy byli rzeczywiście pod wrażeniem pracy ZDROJU – na spotkaniu zamykającym ewaluację jasno wyrazili naszemu zespołowi swoje uznanie, zachęcając do dzielenia się z innymi placówkami rozwiązaniami stosowanymi w naszym przedszkolu (współpraca z rodzicami, spotkania z tutorem, regularna praca nad nawykami, podejście nauczycieli do dzieci, system motywowania, agendy, itp.). 

 

ABA DODAŁO NAM SKRZYDEŁ! 

 

Ogromnie cieszymy się z wyników, które nasze Przedszkole otrzymało w ramach ewaluacji zewnętrznej. To powód do wielkiej satysfakcji dla całego zespołu pracującego w ZDROJU! Bardzo kochamy naszą pracę, ale ABA dodało nam skrzydeł! Wyniki raportu poczytujemy sobie za znaczący sukces, który motywuje nas do jeszcze większych starań (o AAA). 

 

Na uzyskanie tak wysokich wyników przez nasze Przedszkole mają wpływ przede wszystkim nasze nauczycielki oraz nasi drodzy Rodzice! Ewaluatorzy jako bardzo mocną stronę ZDROJU uznali właśnie bliską współpracę z Rodzicami oraz zaangażowanie nauczycieli. 

 

Przedszkole ZDRÓJ należy do wybitnej czołówki na Dolnym Śląsku. Niewiele przedszkoli w naszym województwie otrzymało w ramach ewaluacji tak wysokie wyniki jak my! Możecie Państwo przekonać się o tym sami na platformie www.npseo.pl. w zakładce „Zobacz raport ze swojej szkoły”.