Osobowość dziecka kształtuje się w pierwszych latach życia. W tym okresie największy wpływ na jego rozwój mają rodzice. Oni są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, dlatego dla dobra dziecka kluczowa jest ich ścisła współpraca z wychowawcami przedszkolnymi. Realizujemy ten cel poprzez system tutoringu, ukierunkowany na ustalenie indywidualnego programu wychowawczego, dostosowanego do potrzeb dziecka. Wiemy, że dzięki konkretnym narzędziom wychowawczym i współpracy z dobrymi nauczycielami rodzice mogą bardzo świadomie wpływać na rozwój dziecka. Dlatego nasza hierarchia ważności to: rodzice – nauczyciele – dzieci.

 

Każda rodzina uczestnicząca w projekcie edukacyjnym realizowanym w Przedszkolach ZDRÓJ jest wspierana w jej celach wychowawczych, społecznych i edukacyjnych. W rodzinie człowiek może harmonijnie się rozwijać od najmłodszych lat, a rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci. Nasze Przedszkola nie wyręczają rodziców w ich zadaniach, lecz pomagają im osiągnąć jak najlepsze efekty wychowawcze. Pomocą w tym są spotkania z opiekunem (tutoring rodzinny), na których ustalany jest indywidualny plan pracy wychowawczej, oparty na dobrej znajomości danego dziecka oraz obiektywnej ocenie jego talentów, możliwości i obszarów wymagających pracy.

 

W spotkaniach zawsze uczestniczą oboje rodzice, ponieważ obecność tylko jednego z nich w wychowaniu dziecka jest niewystarczająca. Do pełnego i harmonijnego rozwoju dziecko potrzebuje obecności obojga rodziców, a także braci i sióstr – potrzebuje być w rodzinie.

Przykład rodziców to sprawa kluczowa w wychowaniu dzieci, dlatego zachęcamy rodziców do codziennego wysiłku pracy nad sobą i wspieramy ich w tym. W Przedszkolu realizowany jest plan wychowawczy przygotowany na każdy miesiąc roku szkolnego. Polega on na intensywnej pracy nad określonymi nawykami. Rodzice zachęcani są do tego, by ten schemat kontynuować w domu, w odniesieniu zarówno do siebie, jak i do dziecka, co zapewnia spójność i większą skuteczność podejmowanych wysiłków.

 

Okazją do zdobywania profesjonalnej wiedzy i inspiracją do działania są również organizowane w Przedszkolach wykłady i warsztaty oraz polecany rodzicom bogaty wybór lektur poruszających zagadnienia związane z wychowaniem. Dbając o każdą rodzinę uczestniczącą w naszym projekcie, zachęcamy też rodziców do udziału w warsztatach przygotowywanych przez Akademię Familijną (www.akademiafamilijna.pl).

 

Tutoring i personalizacja kształcenia

 

Aby młody człowiek mógł w pełni rozwinąć swój potencjał, potrzebuje mądrego opiekuna, który wskaże mu ścieżki rozwoju i zainspiruje do wzrastania. Taką rolę – wspólnie z rodzicami i nauczycielami – pełnią w Przedszkolach opiekunowie (tutorzy).

 

Tutoring w naszym projekcie edukacyjnym spełnia dwa główne cele. Po pierwsze – stanowi wsparcie dla rodziców, którzy są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami. Tutorzy pozostają w ścisłym kontakcie z rodzicami, współpracując z nimi w wyznaczaniu celów rozwojowych dla dziecka (i siebie) oraz wspierając młodego człowieka w rozwoju. Po drugie – jest to forma indywidualnej pomocy dla dziecka w procesie jego wychowania. Opiekun ma szansę poznać charakter każdego dziecka i oddziaływać na niego w sposób, który uwzględnia indywidualne predyspozycje ucznia. Dzięki spersonalizowanemu podejściu do człowieka tutoring daje szansę na integralny proces wychowania, obejmujący cielesną, intelektualną, emocjonalną i wolitywną sferę każdej osoby.

 

Opiekun (tutor) pomaga też koordynować współpracę między Przedszkolem a rodziną. Przedszkole powinno kontynuować zasady panujące w domu rodzinnym – i odwrotnie. Tutoring pozwala nawiązać bardzo ścisłą i harmonijną współpracę między domem a Przedszkolem, dzięki czemu dziecko otrzymuje spójny komunikat wychowawczy.

 

Opiekunowie Przedszkoli ZDRÓJ przynajmniej trzy razy w roku spotykają się z obojgiem rodziców. To bardzo ważna zasada – nie ma możliwości, by w spotkaniu uczestniczył tylko jeden z nich. W Przedszkolach nie ma spotkań ogólnych, wywiadówek, podczas których podejmowane byłyby sprawy dzieci jako grupy. Kwestie wychowawcze omawiane są zawsze na indywidualnym spotkaniu, tylko z rodzicami danego dziecka. Podczas spotkania opiekun niczego nie narzuca, lecz wspólnie – przez pytania i dialog – dochodzi wraz z rodzicami do konkretnych ustaleń. Na kolejnym spotkaniu weryfikowane jest to wszystko, co udało się zrealizować, ewentualnie omawiane są sposoby kontynuowania rozpoczętej pracy i wyznaczane nowe cele. 

 

Opiekun stara się mieć dobre relacje z dziećmi, zaprzyjaźnić się z nimi i być dla nich osobą rozpoznawalną. Na późniejszym etapie edukacji – w szkole podstawowej i gimnazjum – opiekun nie tylko odbywa spotkania z rodzicami, ale też regularnie spotyka się z samym dzieckiem i akcent powoli przenosi się z pracy z rodzicami na indywidualną pracę wychowawczą z uczniem. 

 

Tekst powstał na podstawie wywiadu Piotra Czekierdy z p. Anną Wardak, wicedyrektor ds. wychowawczych Przedszkola „Strumienie” w Józefowie.